okonferencii-page
prof. Ing. Irina Degtyareva, DrSc. Inštitút ekonomiky a riadenia UGATU, Ufa, RF
prof. Ing. Damir Gajnanov, DrSc. Inštitút sociálneho a ekonomického výskumu v UFE, Vedecké centrum Ruskej akadémie vied, RF
prof. Dr. MA Ing. Július Horváth, PhD. Department of International Relations and European Studies Central European University, Hungary
prof. Ing. Larisa Ismagilova, DrSc. Inštitút ekonomiky a riadenia UGATU, Ufa, RF
prof. Ing. Nina Klimova, DrSc. Inštitút sociálneho a ekonomického výskumu v UFE, Vedecké centrum Ruskej akadémie vied, RF
doc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR
prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. Virologický ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, SR
doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
prof. Ing. Eva Rievajová, PhD. Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, SR
prof. Ing . Peter Sakál, CSc. Materiálovotechnologická fakulta STU, Trnava, SR
prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SR
prof. RNDr. Beáta Stehlíková, CSc. Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR
doc. Ing. Ilona Švihlíková, PhD. Institut globálních studií, Univerzita Jana Amose Komenského, Praha, ČR
doc. Ing. Tomáš Želinský, PhD. Ekonomická fakulta, Technická univerzita, Košice, SR