okonferencii-page
Polarizácia, nerovnosť, chudoba a globálny sociálny parazitizmus
Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030
Vplyv technologických zmien na trh práce a spoločnosť
Súvislosti polarizácie spoločnosti a zdravia človeka
Adaptačné procesy a zmeny prírodného prostredia
Riadenie ekonomiky (národné hospodárstvo, podniky)
Vplyv vonkajších procesov na zmeny v polarizácii slovenskej spoločnosti